Kamvast
Onderwijs

Burgerschap begint bij persoonlijke vorming

CodenameFuture heeft een kwalitatief hoogwaardige lesmethode Burgerschap MBO ontwikkeld: ‘De maatschappij dat ben JIJ’. Daarin staan de beleving en persoonlijke vorming van de individuele leerling centraal. Op een uitdagende manier zet deze lesmethode aan tot reflectie op de eigen positie in de samenleving, en stimuleert het de ontwikkeling van een verantwoordelijke, maatschappelijk betrokken houding. 

Een activerende benadering 

Jongeren op het mbo hebben over het algemeen baat bij een activerende lesmethode. Dit boek bevat dan ook een schat aan praktische (individuele en groeps) opdrachten, die leerlingen stimuleren om zélf over de materie na te denken en er actief mee aan de slag te gaan. Door middel van filmpjes, verwijzingen naar de actualiteiten en prikkelende stellingen worden ze gemotiveerd om met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen mening onder woorden te brengen. Burgerschap begint bij zelfreflectie en luisteren naar elkaar. Deze lesmethode Burgerschap MBO helpt docenten om daarvoor een geschikte oefenplek te creëren. 

Vier dimensies

Het vak Burgerschap kent verschillende dimensies, die in deze lesmethode Burgerschap MBO duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Docenten krijgen daardoor de mogelijkheid om een zekere focus en verdieping in hun lessen aan te brengen. Deze vier dimensies zijn: 

  • Sociaal-Maatschappelijke dimensie 
  • Politiek-Juridische dimensie 
  • Economische dimensie 
  • Vitaal Burgerschap 

Binnen de sociaal-maatschappelijke dimensie staat de identiteit van de leerling centraal. Tot welke groep(en) behoor jij? Op welke manieren geef jij uitdrukking aan je identiteit? Bovendien wordt er aandacht besteed aan de religieus-culturele diversiteit in Nederland, en is er ruimte voor reflectie op normen, waarden, discriminatie en (de grenzen van) de vrijheid van meningsuiting. 

Binnen de politiek-juridische dimensie wordt er aandacht besteed aan de formele structuur van de Nederlandse democratie. Waarom is het belangrijk om te stemmen, en welke partij past het beste bij jou? Hoe komen wetten tot stand, en wat zijn onze belangrijkste rechten en plichten volgens de grondwet? Wat zijn de belangrijkste taken van de politiek en van de overheid? 

De economische dimensie is gericht op het thema werk. Daarvan komen de praktische kanten aan bod, zoals het loonstrookje, het betalen van belasting en je rechten en plichten als werknemer. Wat moet je doen als je werkloos bent, en hoe voorkom je dat je in de schulden raakt? Ook worden leerlingen gevormd tot kritische consumenten, die nadenken over hun eigen consumptiepatronen en ecologische voetafdruk.

De dimensie vitaal burgerschap gaat over gezondheid, liefde en geluk. Jongeren worden uitgenodigd tot reflectie op hun eet- en beweeggedrag en hun verantwoordelijkheden en kwetsbaarheden op het gebied van relaties en seksualiteit. Ook de psychische gezondheid vormt een belangrijk onderdeel. Hoe herken en voorkom je stress en verslavingen? Hoe bewaak je je eigen veiligheid en privacy op internet en social media?

https://www.codenamefuture.nl/burgerschap/